Welkom bij Budo Sport Arnhem
Budo Sport Arnhem Gewoon doen

Bepalingen

1. Gratis 2e uur

Stichting Budo Sport Arnhem biedt haar cursisten per lesweek een gratis 2e uur sport. Voor dit extra 2e uur kan de cursist dezelfde of een andere sport kiezen.

2. Inschrijfgeld

Nieuwe cursisten betalen eenmalig € 8,50 inschrijfgeld.

3. Lesgeld

Het lesgeld is afhankelijk van de leeftijd van de cursist.
cursisten t/m 11 jaar...................................... € 36,00 per periode (= 2 maanden)
cursisten 12 t/m 17 jaar................................... € 39,00 per periode (= 2 maanden)
cursisten vanaf 18 jaar.................................... € 42,00 per periode (= 2 maanden)

4. Gezinskorting

Gezinskorting kunt u krijgen als meerdere personen uit een gezin bij Stichting Budo Sport Arnhem sporten.
1e gezinslid (oudste gezinslid)............................ geen korting
2e gezinslid............................................... € 5,00 korting op lesgeld
3e gezinslid............................................... € 10,00 korting op lesgeld
4e, 5e, ... gezinslid...................................... geen lesgeld (gratis)

5. GelrePas

Cursisten die in het bezit zijn van de GelrePas, kunnen volgens de hiervoor geldende richtlijnen korting verkrijgen.

6. Toeslag extra uren

Als een cursist meer dan 2 uren per week bij Stichting Budo Sport Arnhem sport, is de cursist Stichting Budo Sport Arnhem een toeslag verschuldigd. Deze toeslag bedraagt € 15,00 per periode (2 maanden).

7. Toeslag wedstrijden

Voor cursisten die deelnemen aan judo-wedstrijdtrainingen en als +12-selectie-judoka deelnemen aan judotoernooien wordt een toeslag van € 14,00 per periode (2 maanden) berekend. Voor cursisten die deelnemen aan judo-wedstrijdtrainingen en als -12-selectie-judoka deelnemen aan judotoernooien wordt een toeslag van € 9,00 per periode (2 maanden) berekend. Voor deze cursisten vervalt de 'toeslag extra uren', mits zij geen andere sporten bij Stichting Budo Sport Arnhem beoefenen.

8. Wijze van betalen

Betaling van het verschuldigde periodebedrag vindt plaats door automatische incasso waarvoor u Stichting Budo Sport Arnhem kunt machtigen.

9. Tijdstip van betalen

Het verschuldigde periodebedrag wordt 15 dagen voor aanvang van de betreffende periode geïncasseerd.
periode 1 (JAN,FEB)........................................ geïncasseerd op 15 december
periode 2 (MRT,APR)........................................ geïncasseerd op 15 februari
periode 3 (MEI,JUN)........................................ geïncasseerd op 15 april
periode 4 (JUL,AUG)........................................ geïncasseerd op 15 juni
periode 5 (SEP,OKT)........................................ geïncasseerd op 15 augustus
periode 6 (NOV,DEC)........................................ geïncasseerd op 15 oktober

Het verschuldigde jaarlijkse lesgeld wordt door bovenstaande periodebetaling, gespreid over het gehele jaar. Het periodieke lesgeldbedrag wordt berekend door de jaarlijkse kosten van de lesweken evenredig te verdelen over 6 periodebetalingen.

10. Herinneringskosten

De cursist verplicht zich tot het betalen van herinneringskosten, wanneer hij/zij verzaakt tijdig aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Herinneringskosten bestaan uit administratiekosten en/of incassokosten. De herinneringskosten bedragen minimaal € 3,50 (bij een kortdurende betaalachterstand).

11. Afwezigheid

Bij afwezigheid wordt het lesgeld gewoon doorberekend, tenzij een regeling is getroffen. De cursist kan gemiste lesuren inhalen. Bij langdurige afwezigheid kan een regeling worden getroffen.

12. Opzegging

De cursusduur wordt stilzwijgend verlengd, behoudens schriftelijke opzegging. Een opzegging dient 1 maand voor aanvang van de nieuwe periode in het bezit te zijn van het secretariaat van Stichting Budo Sport Arnhem. Een opzegging dient voorzien te zijn van een handtekening en van een datum wanneer de sportactiviteiten van de cursist bij Stichting Budo Sport Arnhem beëindigd zullen worden. Opzeggingen middels e-mail worden niet geaccepteerd.

13. Wijziging tarieven

Stichting Budo Sport Arnhem behoudt het recht tot aanpassing van de tarieven of anderszins bepalingen te wijzigen.

14. Sportieve instelling

De cursist dient zich tijdens de lessen sportief op te stellen en de instructies van de leraar nauwgezet op te volgen. Stichting Budo Sport Arnhem behoudt te allen tijde het recht cursisten te royeren.

15. Aansprakelijkheid

Stichting Budo Sport Arnhem stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van andermans eigendommen.

16. Gebruik beeldmateriaal

De cursist en andere bezoekers gaan akkoord met het gebruik van zijn of haar beeltenis in druk, op foto, video e.d. voor website en andere promotionele doeleinden zonder daarvoor vergoeding te claimen. Als u bezwaar hiertegen heeft, kunt u dat schriftelijk of per e-mail kenbaar maken.

17. Eigen risico

Sporten bij Stichting Budo Sport Arnhem gebeurt op eigen risico.

Stichting Budo Sport Arnhem, 22 augustus 2015